Как да опазите търговска тайна?

търговска тайна

Понятието търговска тайна не е прото термин. В Закона за защита на търговската тайна и Закона за защита на конкуренцията са уредени както въпросите, които са свързани с понятието така се осигурява и съответната защита на потърпевшите от нарушители. До голяма степен този тип въпроси се отнасят до развиването на иновативна дейност, инвестиране в интелектуална собственост както и усъвършенстване на производствен процес за даден тип производство. Именно целта на този Закон е да може да подсигури на конкурентоспособността и производителността на предприемачите като им предостави защита от нарушения и кражби при разкриване на търговска тайна.

Определение

Според ЗЗТТ „търговска тайна“ е всяка една търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следното:

  • Представлява тайна по такъв начин, че е тип информация, която не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите на съответния бранш;
  • Има търговска стойност, поради това, че информацията не е масово достъпна;
  • Има установен контрол за запазването и от страна на лицата, които боравят с такъв тип тайни.

Самото незаконно придобиване, използване както и разпространение на търговска тайна подлежи на наказателна отговорност. Когато е налице такова то имайте предвид,  че когато няма съгласие от страна на притежателя на търговската тайна то е очевидно, че нарушителя подлежи на санкции съобразно спецификата и естеството на извършеното нарушение. Обикновено се касае за претърпени материални и финансови щети, които в даден сектор могат да бъдат доста сериозни. Именно поради това е важно да подчертаем, че в случая не се касае за опазването на някакъв термин, а за поверителност, която е особено ключова за развитието на определен бизнес или бранш.

Затова все повече фирми, които боравят с такъв тип тайни изискват от новите си служители при сключване на трудови договори да подписват и декларация за поверителност. До колко този документ има съответната стойност предстои да разгледаме по – нататък в темата.

Достатъчно ли е да изискате от служителите подписване на декларация за поверителност и конфиденциалност?

тайна

Колкото и декларации да подпишат служителите ви то това на практика не означава, че сте си осигурили оптимална защита на търговската тайна. В случай, че се установи такова нарушение то е сложно да се предприемат съответните мерки. Процедурата за подвеждане под наказателна отговорност е изключително тромава, което на практика често отказва предприемачите, които са претърпели известни вреди изобщо да предприемат каквито и да било действия. А когато става въпрос за недобросъвестен служител е още по -трудно да се установи до каква степен са били престъпени правомощията му и какви облаги е извлякло лицето от това, че е споделило търговската тайна с трети лица, които не би следвало да имат достъп да нея.

Така, че подписването на декларация не е гаранция. Въпрос на професионално, човешко отношение е да се определят конкретните граници на правомощия на служителите както и знак за тяхната съвест и спазване на колегиални и лоялни към работодателя норми.

Превенцията с този тип декларации не винаги се оказва определяща за опазването на интелектуалната ви собственост, което е причина да се свържете с адвокат, който би могъл да ви даде конкретни съвети и насоки водени от правната страна на нещата.

Обезщетения

Предмет на нарушение на търговската тайна могат да бъдат различни вещи или документи. Необходимо е да знаете, че когато става въпрос за такъв тип нарушения то е очевидно, че имате право на съответното обезщетение. При водените дела съда може да постанови съответното обезщетение, което се отнася до:

  • Пропуснати ползи;
  • Претърпени вреди;
  • Уронване авторитета на компанията и други.

Неправомерното придобиване на информация е в основата на това да се вземат под внимание всички възможности за осигуряването на ефективна защита и опазване на търговската тайна в полза на нейния собственик.